Política de privacitat

1. Política de privacitat

L’Associació Oceans Globe Race Barcelona us informa, com a usuaris i usuàries del lloc web, sobre la nostra política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i usuàries que podem recollir durant la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc, així com de les dades personals de què disposa l’Associació Oceans Globe Race Barcelona obtinguts per qualsevol altre mitjà o motiu. En aquest sentit, l’Associació Oceans Globe Race Barcelona garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garanties de Drets Digitals 8i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Associació Globe Race Barcelona

2. Recollida, finalitat i tractament de dades

L’Associació Oceans Globe Race Barcelona té el deure d’informar-vos, com a usuaris/usuàries del lloc web, sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en omplir els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, l’Associació Oceans Globe Race Barcelona serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans descrits anteriorment.

A el mateix temps, l’Associació Oceans Globe Race Barcelona us informa que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris i usuàries, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la tramesa d’informacions que s’assimilin a la informació sol·licitada.

Les vostres dades seran degudament conservades i protegits contra pèrdua o alteració de la informació i accessos no autoritzats mentre es mantingui la nostra relació i el temps necessari per a la prescripció de responsabilitats quan la relació hagi acabat, llevat que ens indiqueu el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

3. Comunicació d’informació a tercers

L’Associació Oceans Globe Race Barcelona us informa que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.

4. Drets dels usuaris i usuàries

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari i usuària són objecte de tractament o són conservades per part de l’Associació Oceans Globe Race Barcelona, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, haureu d’enviar un correu electrònic a: comunicacion@mestralsailingteam.com, aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la vostra identitat (DNI o passaport).

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari/usuària, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitgi exercir.

L’exercici de drets l’haureu de realitzar l’usuari/usuària, el seu hereu o una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat/a, acceptació de l’herència o poders.

També us informem que podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que els seus drets han estat vulnerats.